Algemene Voorwaarden van
Garagebedrijf Dortmans B.V.
Heidebloemstraat 15 A
5482 ZA Schijndel
Tel: 073-5496823
K.v.K. Oost-Brabant nr. 543.04.717
Email: info@garagebedrijfdortmans.nl

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Garagebedrijf
Dortmans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
Garagebedrijf Dortmans en consumenten of zakelijke klanten.
2. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in enig aanbod zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 2 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten langs elektronische weg (internet) heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Garagebedrijf Dortmans
retourneren, conform de door Garagebedrijf Dortmans verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
3. Het inroepen van het herroepingsrecht dient de consument te doen middels het
modelformulier dat via de website van Garagebedrijf Dortmans beschikbaar wordt gesteld.
Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet
aan Garagebedrijf Dortmans heeft teruggezonden, is de koop defintief.
Bij levering van diensten (montage van accu’s en reparaties):
5. Indien de overeenkomst elektronisch (via het internet) is tot stand gekomen heeft de
consument ook bij montage of reparatie de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van
de overeenkomst, een en ander zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
7. Indien de consument bij zijn bestelling enig bedrag betaald heeft, zal Garagebedrijf
Dortmans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door
Garagebedrijf Dortmans.
Artikel 3 – Conformiteit en Garantie
1. Garagebedrijf Dortmans staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde met betrekking tot nieuwe producten dienen
binnen 7 dagen na levering aan Garagebedrijf Dortmans schriftelijk te worden gemeld. Een
klacht die buiten deze termijn wordt ingediend behoeft door Garagebedrijf Dortmans niet in
behandeling te worden genomen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. In geval van gebruikte of zogenaamde refurbished accu’s is Garagebedrijf Dortmans
uitsluitend gehouden om gebreken of klachten die zich voordoen binnen 3 maanden na
levering, te verhelpen. Op de door Garagebedrijf Dortmans alsdan vervangen of herstelde
onderdelen geldt vervolgens opnieuw een garantietermijn van 3 maanden na vervanging of
herstel. Garagebedrijf Dortmans is alleen gehouden tot herstel of vervanging indien binnen de
hiervoor genoemde termijn van 3 maanden het IMA-lampje is gaan branden én als er
kennelijk permanente foutcodes opgeslagen zijn. Vermindering van de capaciteit van de
geleverde accu’s is alleen een reden voor vervanging of herstel indien de afname van de
capaciteit is gedaald tot minder dan 25% van de oorspronkelijke capaciteit.
5. Garagebedrijf Dortmans kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte kosten
die voortvloeien uit gevolgen van een verminderde werking van de hybride accu zelf en met
een maximum van het bedrag dat gelijk is aan de aanschafwaarde van de hybride accu.
6. Garagebedrijf Dortmans is niet gehouden tot vervanging of herstel indien:
o De montage niet door haar is uitgevoerd
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Garagebedrijf
Dortmans en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van geleverde producten berust bij de
consument c.q. de afnemer. Vervoer en bezorging geschiedt rte allen tijde voor rekening en
voor risico van de consument c.q. de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen ten aanzien van de elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten direct online te
worden voldaan voordat Garagebedrijf Dortmans tot levering overgaat. Bij de koop van
producten in de garage dient betaling direct contant of per elektronische overboeking ter
plaatse te geschieden.
2. Bij niet betaling zoals op de in artikel 1 bepaalde wijze heeft Garagebedrijf Dortmans te
allen tijde het recht om levering van de producten op te schorten totdat betaling heeft plaats
gevonden. Montage, herstel en/of vervanging, voor zover die niet plaats vinden in het kader
van de garantiebepalingen van artikel 3, dienen te geschieden binnen 7 dagen nadat de
consument c.q. afnemer daartoe een factuur heeft ontvangen.
Artikel 5 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Garagebedrijf Dortmans, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Garagebedrijf Dortmans ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Garagebedrijf Dortmans binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Garagebedrijf Dortmans. Bij
klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te
wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden dan kan de consument zich wenden
tot de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.